Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez

EWPOL Automatyka Przemysłowa,

Paweł, Ewa Weretko Spółkę Jawną we Wrocławiu

§ 1

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest EWPOL Automatyka Przemysłowa, Paweł, Ewa Weretko Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. H. Balzaka 89, 52-437 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
 2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej
  w siedzibie Sprzedającego lub na stronie internetowej ewpol.com
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie  OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – EWPOL Automatyka Przemysłowa, ul. H. Balzaka 89, 52-437 Wrocław, NIP: 899-18-03-619, REGON: 930981430.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome i usługi, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu towarów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem , zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych towarów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca
  i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty
  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce
  i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie poglądowy
  i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą
  w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 3. Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 4. Numer NIP lub odpowiednik,
 5. Wskazanie numery oferty, jeśli dotyczy,
 6. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym
  z oferty,
 7. Ilość zamówionego towaru,
 8. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 9. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienie przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi, nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 10. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w § 3 ust. 2 OWS.
 11. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do dnia anulacji, nie większymi niż wartość zamówienia.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu dostawy lub usługi, jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła
  w skutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. wojnę, pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, również jeżeli zdarzenia te nastąpiły po stronie dostawcy zagranicznego.

§ 4

 1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami, ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług wedle stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru
  w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega  z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty przedpłaty na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 6. Wniesie reklamacji nie zwalania Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie
  w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku wydłużenia terminu dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru
  w ustalonym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,5% wartości składowanych towarów za każdy dzień przechowywania.
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w § 3 ust 5.

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonania sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić
w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.

§ 7

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedawanego towaru co oznacza, że Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego
  w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków prawnych. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać  niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

 1. Sprzedawane towary podlegają gwarancji udzielanej przez gwaranta. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty wydania towaru, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Udzielona gwarancja obejmuje wady fizyczne przedmiotu dostawy powstałe z powodu tkwiących w nim przyczyn – wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze- jeżeli zmniejszają one użyteczność przedmiotu dostawy, albo jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu zapewniono.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją, przeciążeniem, używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, wynikających z użytkowania
  w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody gwaranta, przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach umowy.

Strony wyłączają jakąkolwiek inną lub dalej idącą niż określono powyżej-odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne przedmiotu dostawy.

§ 9

 1. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub Sprzedawca.
 2. Na naprawiane urządzenia udzielana jest 12-miesięczna gwarancja.
 3. W przypadku naprawy silników gwarancja wynosi 6 miesięcy.
 4. Jeżeli gwarant dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od dnia dostarczenia Kupującemu wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.
 5. Gwarancji podlegają jedynie części wymieniane podczas naprawy.
 6. Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym  i obejmuje zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę towaru  lub zapewnienie innych usług.
 7. W przypadku naruszenia firmowej plomby Kupujący traci uprawnienia wynikające
  z gwarancji.
 8. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.
 9. Kupujący składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt gwaranta. Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany sposób montażu) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, Kupujący jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi w miejscu,                       w którym się znajdował w chwili ujawnienia wady.

Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki  w terminie wskazanym
w oświadczeniu gwarancyjnym, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  rzeczy przez Kupującego. Czas naprawy lub wymiany może być dłuższy niż 14 dni, może to być spowodowane zamawianiem części z zagranicy, wyprodukowaniem ich lub innymi przyczynami zewnętrznymi.

§ 10

Akceptując OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 11

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać  informacji poufnych uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim
w sprawach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa czyli informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych posiadających wartość gospodarczą,  bez potrzeby uprzedniego oznaczenia ich jako poufne.

§ 12

 1. Zakupiony niewadliwy i nieużywany towar może być zwrócony przez Kupującego jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Sprzedawcę. Zwracany towar zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko jeżeli będzie w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach.
 2. Jeżeli Sprzedawca w drodze wyjątku wyrazi zgodę na zwrot towaru nieopakowanego lub nie będącego w opakowaniu oryginalnym, oprócz ewentualnej opłaty manipulacyjnej naliczana będzie także opłata wyrównująca nakłady na przetworzenie
  i koszty nowego opakowania w wysokości równowartości opakowania, jednak
  w wysokości nie niższej niż 20% wartości netto zwracanego towaru.
 3. Sprzedający pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 40% wartości netto zwracanego towaru, jednak w wysokości nie niższej niż 100 złotych za każdy zwrot. Zwrot stosownej części ceny, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej, możliwy jest po zbadaniu towaru podlegającemu zwrotowi.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary przetworzone.
 5. Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na wniosek Kupującego nie podlega zwrotowi. W takim przypadku wykluczona jest także wypłata rekompensaty.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione.

§ 13

 1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych
  w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.